תודה שבחרתם להשתמש באתר www.rambam-medicine.org.il, ברוכים הבאים!

כללי

 1. אתר האינטרנט אליו נכנסת ("האתר") מופעל על-ידי חברת ד"ר גיל יוסף שחר – המרכז לרפואת הרמב"ם בע"מ ("החברה"). תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש" או "התקנון") מתייחסים ומיועדים לגברים ונשים כאחד על פי הקשר הדברים, וזאת בין אם נעשה שימוש בלשון זכר, בלשון נקבה או בלשון רבים. למען הסר ספק, השימוש בלשון זכר, נקבה או רבים הנו לצורך הנוחות בלבד.
 2. המשתמש/ת באתר ("את/ה" או "המשתמש/ת" או "המזמין" או "הלקוח", לפי העניין) מתבקש לקרוא בעיון רב את כל תנאי השימוש, שכן השימוש והגלישה באתר מותנים בקבלה והסכמה מצדו של המשתמש לכל תנאי השימוש וכן למדיניות הפרטיות של החברה ("מדיניות הפרטיות"), לרבות כפי שישונו ו/או יתעדכנו מעת לעת. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי לגלוש באתר ו/או לעשות בו כל שימוש לכל מטרה שהיא. כל משתמש אשר יגלוש או יעשה שימוש באתר ייחשב כמי שהסכים לכל תנאי השימוש ולכל תנאי מדיניות הפרטיות. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. בכל מקום בתקנון זה בו קיימת הפנייה לתנאי השימוש, יראו את ההפניה כמתייחסת אף למדיניות הפרטיות, וזאת למעט אם הקשר הדברים מחייב אחרת. 
 3. האתר הינו אתר תוכן, הכולל גם חנות לרכישות מקוונות. באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים, וביניהם תוספי תזונה, וכן ניתן לרכוש הרצאות, קורסים וחוברות ("המוצרים" ו/או "השירותים").
 4. האתר מיועד למשתמשים מגיל 18 ואילך בלבד, ואינו מיועד למשתמשים צעירים יותר. השימוש על ידי משתמש שטרם מלאו לו 18 ייעשה אך ורק לאחר שניתן אישור הוריו/אפוטרופוסיו לכך. כמו כן, המשתמש אחראי לקבל אישור מתאים טרם העלאת מידע/תכנים/תמונות לאתר, ככל שניתן יהיה להעלותם לאתר, אשר נוגעים לכל אדם מלבד למשתמש עצמו ו/או למי שהמשתמש הנו הורה ו/או אפוטרופוס חוקי שלו.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, וזאת ביחס לאתר, כולו או חלקו, למאפיינים שלו (Features) או ליישומים שלו (Applications). הכל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה וללא צורך במסירת הודעה כלשהי למשתמשים. המשתמש אחראי לבדוק ולהכיר את כל תנאי השימוש באתר, לרבות כפי שיתעדכנו מעת לעת. החברה תהיה רשאית להמחות ו/או להעביר את זכויותיה ביחס לאתר, ובלבד שהגורם אליו תועברנה/תומחינה הזכויות כאמור יפעל בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו (אולם זאת מבלי לגרוע מזכותו של אותו גורם לשנות ו/או לעדכן את הוראות תנאי השימוש, ומרגע שעשה כן יוכפף המשתמש לתנאי השימוש העדכניים, כאמור לעיל).
 6. החברה אף תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן הודעה מראש, לשנות, מעת לעת, את מבנה האתר, התכנים המוצגים בו, השירותים ו/או המוצרים המוצעים בו, וכל היבט אחר הנוגע אליהם, ובכלל זה למחוק או להסיר כל מידע או תכנים שיוצגו באתר, וכן להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה. החברה גם רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר. המשתמש מוותר על כל זכות ו/או טענה ביחס לשינויים שאפשר שיבוצעו כאמור ו/או לכל נזק ו/או תקלה שעלולים להיגרם כתוצאה מכך.
 7. מודגש בזאת, כי על-אף שהחברה נוקטת באמצעים מקובלים לאבטחת התכנים המוצגים באתר, אין באפשרותה של החברה להבטיח כי לא יבוצעו חדירות לאתר, חשיפה של מידע שיוצג באתר, שיבושים או הפרעות לפעילות האתר או כי לא יחולו שגיאות ו/או תקלות מכל סוג שהוא ביחס לאתר ו/או ביחס למידע המופיע בו. החברה אינה מתחייבת לכך שלא תבוצע חדירה בלתי מורשית למחשבי או שרתי החברה ו/או למחשביהם של המשתמשים. ככל שתבוצע חדירה לאתר ו/או ככל שצד שלישי יקבל לרשותו מידע שיוצג באתר, לרבות מידע השייך למשתמשים או נוגע אליהם, וייעשה בו שימוש כלשהו, לא תישא החברה בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כך, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך. כמו כן, על אף שהחברה נוקטת בכל המאמצים על-מנת שהאתר יפעל באופן תקין ורציף, החברה אינה מתחייבת לכך שהאתר יפעל באופן רציף או ללא תקלות או ללא הפסקות, שפעילות האתר לא תופסק או תופרע, כי לא תהיינה טעויות בתכנים המופיעים באתר וכי לא ייגרמו נזקים או תקלות למשתמשים או לתוכנות, חומרות, קווי התקשורת שישמשו אותם וכיוצא באלו. החברה לא תישא בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כל תקלה, הפרעה, הפסקה או נזק כאמור, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך.
 8. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
 9. כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.

התחייבויות המשתמש

 1. אין לעשות שימוש באתר או בתכנים המוצגים בו למטרות לא חוקיות ו/או באופן העומד בניגוד לתנאי השימוש. בתוך כך, חל איסור לבצע כל שימוש אשר עלול לגרום לפגיעה באתר ו/או בתכנים המוצגים בו ו/או לפעול באופן שיפריע או ישבש את השימוש של משתמשים אחרים באתר. בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור לעיל או בכל מקום אחר בתקנון זה, המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
  1. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה.
  1. הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
  1. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
  1. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
  1. שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

הזמנת תוספי תזונה באתר

 1. ביצוע הזמנה באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו ושהוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה. ההזמנה אסורה על מי שהנם קטינים או אינם בעלי הכשרות הנדרשת לביצוע פעולה באתר.
 2. ביצוע הזמנה ייעשה באמצעות האתר או ברכישה טלפונית, לפי פרטי יצירת הקשר המפורטים באתר.
 3. בחנות המקוונת באתר ניתן לבחור מוצר, להתרשם מהמפרט באשר לפרטיו ו/או רכיביו. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה, השלמתה וקבלת האישור על קליטתה במערכת. אספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי. מודגש, כי קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינה מהווה התחייבות מטעם החברה לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא רק מעידה שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל. במקרים בהם החברה לא תוכל לספק את ההזמנה, הודעה על כך תימסר למזמין.
 4. כדי שהחברה תוכל לספק את הזמנתך, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים וביצוע התשלום.
 5. התשלום עבור ההזמנה יכלול את מחיר המוצר, מע"מ ודמי המשלוח (ככל שיחולו).
 6. זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להשתנות/להתעדכן מעת לעת. למען הסר ספק, ביחס להזמנה שלא אושרה ולא נתקבל אישור ביחס אליה – החברה אינה ולא תהיה מחויבת לשמור על סל הקניות ו/או על מחירם המקורי של המוצרים/שירותים שטרם הושלמה הזמנתם.
 7. התשלום באתר יתבצע מראש באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, שאיתן עובדת החברה. החברה אינה עובדת עם כל חברות האשראי הפועלות בישראל. במקרה של תשלום טלפוני עבור הזמנה שנעשתה באתר וטרם בוצע התשלום עבורה, מודגש כי החברה אינה מתחייבת לשמור את המורים/שירותים בפרק הזמן שבין ביצוע ההזמנה באתר לבין התשלום עבורה בפועל, אלא ההזמנה תהיה ניתנת להשלמה אך ורק בהתאם לזמינות המוצרים/שירותים בפועל בעת ביצוע התשלום.
 8. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל מקרה בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.
 9. ניתן לבצע רכישות באתר גם באמצעות קוד קופון, ובלבד שייעשה בו שימוש בזמן אמת, טרם השלמת ההזמנה וביצוע התשלום. מודגש, כי ככל שיירכשו מוצרים במחירם המלא ללא שימוש בהנחת קוד קופון, לא ניתן יהיה לקבל את ההנחה בדיעבד.
 10. למען הסר ספק, הזמנת המוצר כוללת אך ורק את אריזת המוצר שהוזמן ושליחתו אל הלקוח.
 11. החברה עושה כמיטב יכולתה לספק את ההזמנות בהקדם. זמן הטיפול בהזמנה של מוצר אשר נמצא במלאי במועד השלמת ההזמנה הינו עד  שני (2) ימי עסקים  ממועד ההזמנה ועד ליציאתה למשלוח. במקרים המצריכים משלוח של ההזמנה אל מחוץ לישראל, משך הטיפול בהזמנה ומשך האספקה שלה בפועל עלולים להתארך. כמו כן, במקרים בהם המוצר המבוקש אינו נמצא במלאי ייתכנו עיכובים.
 12. אספקת המוצר תיעשה באמצעות שליח/חברת שליחויות לכתובת שמילא הלקוח (או, במשלוחים מסוימים לחו"ל – לנקודת איסוף סמוכה).
 13. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה ועלולה להוות עבירה על הוראות הדין. בעת ביצוע ההזמנה יש להקפיד למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים .מסירת פרטים לא מלאים ו/או מדויקים בעת ביצוע ההזמנה עלולה למנוע השלמה של ביצוע ההזמנה. כמו כן, בעת ביצוע הזמנה לכתובת עסקית חובה לציין את שם החברה אליה יש לבצע את המשלוח לצד שם המזמין. מודגש, כי האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח. עוד מודגש, כי ככל שבעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי חלקיים ו/או שגויים, אזי החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ללקוח. ככל שהמוצרים יחזרו לחברה בשל פרטים מוטעים שנמסרו או בשל אי-איסוף של המשלוח, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח. כמו כן, ככל שההזמנה תימסר ליעד שגוי בשל ליקוי בהזמנה ולא תוחזר לידי החברה, החברה לא תישא בכל אחריות לכך ולמזמין לא תעמוד כל זכות או טענה כלפי החברה בקשר עם כך.
 14. המוצרים נשלחים באמצעות חברות חיצוניות, ובהתאם למדיניות החברות הללו. מודגש, כי החברה מנחה חברות אלו לספק את ההזמנות למזמינים בהקדם האפשרי, אולם זמני האספקה בפועל אינם ניתנים לבקרה ע"י החברה ואינם בשליטתה, והמזמין מוותר מראש על כל זכות ו/או טענה כלפי החברה בכל הנוגע לעיכובים/שיבושים באספקה באמצעות חברות אלו. בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת מוצרים/שירותים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים, פעולות איבה ו/או כוח עליון. במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובו של המזמין, ומעבר לכך לא תעמוד למזמין כל זכות ו/או טענה כלפי החברה. 

רכישת מוצרים נוספים

 1. כל רכישה באתר כפופה לכל ההוראות הרלוונטיות של תקנון זה.
 2. רכישת מוצרים דיגיטליים: לאחר ביצוע הרכישה המוצר יהיה זמין ללקוח באמצעות התחברות לאזור האישי באתר. פרטי הגישה נשלחים באופן אוטומטי מיד לאחד הרכישה, וניתן לערוך או לעדכן את פרטי ההתחברות בכל עת. קיימת שונות בין פרקי הזמן בהם ניתן לגשת לכל קורס של החברה ולצפות בו, וכן קיימת שונות במדיניות הזיכויים/ביטולים של כל קורס (אשר כפופה, בכל מקרה, להוראות הדין); פרקי הזמן והמדיניות כאמור יהיו בהתאם להוראות המצוינות ביחס לכל קורס במסגרת טפסי/מסכי ההזמנה, ויש לקרוא אותם בעיון. מודגש, כי השימוש במוצרים הדיגיטליים הינו בכפוף לשמירה על זכויות היוצרים בהם, וכן ליתר הוראותיו הרלוונטיות של תקנון זה, לרבות אלו שבפרק "קניין רוחני".
 3. רכישת כרטיסים להרצאה באתר: לאחר השלמת הרכישה, האסמכתא שאיתה תוכלו להיכנס לאירוע תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שצוינה בהזמנה. יש למלא את הכתובת בצורה מדויקת! החברה אינה אחראית לאי-הגעת הכרטיסים כתוצאה מהזנת כתובת דואר אלקטרוני שאינה תקפה, כמו גם מכל סיבה אחרת שאינה בשליטתה של החברה (דוגמת תיוק של דוא"ל מהחברה כ"דואר זבל", חסימה שלו וכיו"ב).
 4. הרשמה לתכנית הלימודים ברפואה תזונתית: ההרשמה לתכנית הלימודים הינה בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה ובדף ההרשמה, וכן בכפוף לתשלום דמי הרשמה.
 5. אירועים בארגון צד שלישי: חלק מן האירועים המקודמים באתר בהשתתפות ד"ר גיל יוסף שחר ו/או נציג אחר של החברה יהיו אירועים חיצוניים המאורגנים ע"י צדדים שלישיים, ולא על-ידי החברה. במקרים כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם האירוע כאמור, לרבות בגין איכות השירות, התכנים ו/או כל נושא אחר הקשור לאותם אירועים.

ביטול עסקה

 1. אם ברצונך לבטל עסקת רכישה (בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה, לאמור במסמכי ההזמנה של המוצר/שירות שרכשת ולהוראות הדין החל), עליך להודיע על כך לחברה בכתב בהקדם, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע"י החברה.
 2. בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל רכישה ממנה בכל עת, באמצעות הודעה ללקוח בדוא"ל, באמצעות שיחת טלפון או בהודעת טקסט (לרבות באמצעות אפליקציה), תוך מתן החזר כספי ללקוח.
 3. ביטול עסקה לרכישת כרטיס לאירוע או כל כנס/פעילות אחרת המאורגנים על ידי החברה יתאפשר בתוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום ביצוע העסקה, ובלבד שמדובר על לפחות שבעה (7) ימי עסקים קודם למועד הכנס/פעילות. למען הסר ספק, אי הגעה להרצאה אינה מהווה הודעת ביטול עסקה. בכל מקרה, בשום מצב החברה אינה מחויבת לספק כרטיס חלופי למועד עתידי במצב של ביטול עסקה ו/או  אי-הגעה לכנס/פעילות.
 4. במקרה של ביטול עסקה וביצוע החזר בגין מוצר/שירות כאמור לעיל ינוכו 5% מסך העסקה או 100 ש"ח (לפי הנמוך) כדמי ביטול.
 5. ביטול עסקה לרכישת מוצר עקב פגם במוצר יתאפשר בתוך ארבעה-עשר (14) ימים  ממועד ביצוע האספקה למשתמש או בתוך שלושה (3) ימים ממועד גילוי הפגם, לפי המוקדם, בתנאים הבאים:
  1. הצגת קבלה המעידה על קניית המוצר;
  1. המוצר הוחזר לחברה בשלמותו, באריזתו המקורית, מבלי שנפתח ומבלי שנעשה
   בו שימוש;
  1. הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח ולא נגרם בשל מעשה/מחדל של הלקוח או מי מטעמו.
 6. ביטול עסקה לרכישת מוצר בשל חרטה של הלקוח יתאפשר בתוך ארבעה-עשר (14) ימים ממועד ביצוע הרכישה, בתנאים הבאים:
  1. הצגת קבלה המעידה על קניית המוצר;
  1. המוצר הוחזר לחברה בשלמותו, באריזתו המקורית, מבלי שנפתח ומבלי שנעשה
   בו שימוש.
 7. למען הסר ספק, לא תתקבל הודעת ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי בגין מוצר שנפתח, שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.
 8. בכפוף לאמור לעיל, ככל שהמשתמש מבקש להחליף מוצר שמוחזר במוצר אחר, עליו ליצור קשר עם החברה ולבדוק את היתכנות ההחלפה.
 9. במקרה של ביטול עסקה לאחר שהמשלוח נשוא ההזמנה כבר מצוי בידי חברת המשלוחים אך טרם נמסר ללקוח, יבוצע החזר כספי בניכוי דמי המשלוח. האחריות להחזרת המוצר אל החברה מוטלת על הלקוח.
 10. בכל מקרה, הזכות לביטול עסקה כפופה לסייגים נוספים שבדין, לרבות כאמור בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. למען הסר ספק, למעט אם תחליט החברה במקרה מסוים אחרת (לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט), ביטול עסקה והחזרת מוצר לא יותרו ביחס לתוספי תזונה ו/או קוסמטיקה (במקרים הרלוונטיים בהתאם להוראות הדין) ו/או ביחס למוצרים דיגיטליים המוצעים למכירה באתר, אשר הינם מוצרי מידע (כהגדרתם בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995).

אחריות

 1. המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ רפואי או המלצה/התוויה רפואית לנקוט פעולה מסוימת ו/או להימנע מנקיטת פעולה מסוימת. כמו כן, אין לראות במידע המופיע באתר משום ייעוץ רפואי, כלכלי, שיווקי, עסקי, פנסיוני, פסיכולוגי, פסיכיאטרי או אחר, והוא אינו מחליף ייעוץ אישי המתבסס על היכרות עם הנתונים האישיים של הלקוח, ומותאם לצרכיו האישיים. למען הסר כל ספק, אין לבצע על סמך המידע המופיע באתר כל שינוי במינון התרופות שרשם רופא אחר כלשהו או להימנע מקבלת טיפול רפואי כזה או אחר המוצע על ידי רופא אחר כלשהו.
 2. עוד מובהר, כי התכנים המופיעים באתר עשויים לשאת אופי של המלצות ו/או חדשות רפואיות ו/או דעות אישיות והמשתמש מצהיר ומסכים לכך שלא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי החברה בקשר לכך. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם כל נזק נטען, ישיר או עקיף בקשר למידע המופיע באתר, דיוקו, מהימנותו, שלמותו, עדכניותו או תדירות פרסומו.
 3. אין לראות בתוספי התזונה הנמכרים או המומלצים באתר כבעלי יכולת למנוע או לרפא מחלה, מצוקה או כאב. גם אם ניתן להבין מתיאור המוצר באתר, או מתיאור המחקרים הרפואיים שנעשו על מרכיביו, שהוא יכול לסייע במצבי חולי מסוימים, המשתמש מצהיר שלא תהיה לו כל טענה או תלונה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם כך ושהוא מבין שתוספי התזונה של החברה אינם מבטיחים מניעה או ריפוי של מחלה כזאת או אחרת.
 4. כל פעולה שינקוט משתמש על סמך המידע המופיע באתר הינה על דעת עצמו בלבד ועל אחריותו הבלעדית, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה נגד החברה בגין כל עניין הקשור לטענתו להסתמכותו על מידע המופיע באתר.
 5. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.
 6. המוצרים המוצעים למכירה באתר עומדים בתקן GMP של משרד הבריאות.
 7. החברה אינה מייצרת בעצמה את המוצרים המוצעים למכירה באתר, ולא תישא באחריות לנזקים שייגרמו מאותם מוצרים.
 8. החברה לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה מאי ציות להוראות היצרן ו/או החברה ביחס למוצרים, אופן שמירתם/אחסנתם ו/או הוראות השימוש בהם. אופן אחסון המוצר ושמירתו, לרבות חשיפתו לטמפרטורות גבוהות, אופן הנטילה וכיו"ב מפורטים בדף המוצר, ובמקרים המתאימים גם בהוראות המצורפות למוצר עצמו.
 9. התכנים המוצגים באתר והשירותים והמוצרים המוצעים באתר ניתנים לשימוש במצבם "כמות שהוא" (AS IS). החברה אינה מתחייבת לכך שהתכנים שיוצגו באתר (לרבות תכנים המועלים על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או הקשור בה) ו/או כי השירותים ו/או המוצרים שירכוש המשתמש באמצעות האתר יהלמו את הצרכים והציפיות של המשתמש. החברה אינה נותנת כל התחייבות או מצג לכך שהתכנים שיוצגו באתר יהיו אמינים, זמינים, מדויקים או כי הם יהיו נקיים מרכיבים מזיקים כגון וירוסים, "סוסים טרויאניים" וכיוצא באלו.
 10. החברה אינה נושאת בכל חבות או אחריות ביחס לטיב התכנים שיוצגו באתר.
 11. החברה אינה נושאת בכל חבות או אחריות ביחס לטעויות, שינויים או שגיאות הנוגעים לתכנים המוצגים באתר. השימוש באתר על-ידי המשתמש מהווה הסכמה מצדו לכך שלא תעמוד למשתמש כל זכות ו/או טענה כלפי החברה בכל הנוגע לתכנים המוצגים באתר ובכל הנוגע לכל שינוי או התאמה שיבוצעו ביחס לתכנים שיוזנו אל האתר. החברה תהיה רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת.
 12. מודגש בזאת, כי על-אף שהחברה נוקטת באמצעים מקובלים לאבטחת התכנים המוצגים באתר, אין באפשרותה של החברה להבטיח כי לא יבוצעו חדירות לאתר, חשיפה של מידע שיוצג באתר, שיבושים או הפרעות לפעילות האתר או כי לא יחולו שגיאות ו/או תקלות מכל סוג שהוא ביחס לאתר ו/או ביחס למידע המופיע בו. החברה אינה מתחייבת לכך שלא תבוצע חדירה בלתי מורשית למחשבי או שרתי החברה ו/או למחשביהם של המשתמשים. ככל שתבוצע חדירה לאתר ו/או ככל שצד שלישי יקבל לרשותו מידע שיוצג באתר, לרבות מידע השייך למשתמשים או נוגע אליהם, וייעשה בו שימוש כלשהו, לא תישא החברה בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כך, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך. כמו כן, על אף שהחברה נוקטת בכל המאמצים על-מנת שהאתר יפעל באופן תקין ורציף, החברה אינה מתחייבת לכך שהאתר יפעל באופן רציף או ללא תקלות או ללא הפסקות, שפעילות האתר לא תופסק או תופרע, כי לא תהיינה טעויות בתכנים המופיעים באתר וכי לא ייגרמו נזקים או תקלות למשתמשים או לתוכנות, חומרות, קווי התקשורת שישמשו אותם וכיוצא באלו. החברה לא תישא בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כל תקלה, הפרעה, הפסקה או נזק כאמור, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך.
 13. ככל שמשתמש מזהה הפרה של תנאי השימוש באתר ו/או כל עניין אשר מהווה להבנתו עבירה על החוק, הוא מתבקש לדווח על כך מיידית לחברה בכתובת דוא"ל: [email protected] , והחברה תפעל בהקדם על מנת לזהות האם אכן מדובר בהפרה/עבירה כאמור, ובמידת הצורך אף תפעל בהתאם (וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה אולם בכפוף להוראות כל דין).
 14. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או חיסרון כיס, ישירים או עקיפים, חוזיים, נזיקיים או אחרים אשר ייגרמו (ככל שייגרמו) למשתמש בקשר עם השימוש באתר ו/או עם רכישה של מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר. בכל מקרה, ולמען הזהירות בלבד, החבות הכספית הכוללת בה תישא החברה, לרבות חבות נזיקית, חוזית או אחרת, בקשר עם האתר ו/או הרכישה של מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר, לא תעלה על תשלומי התמורה שישלם המשתמש לחברה בפועל בגין המוצרים ו/או השירותים שהמשתמש רכש מהחברה, ככל שרכש, במהלך שלושת (3) החודשים אשר קדמו למועד בו יתרחש, ככל שהתרחש, האירוע אשר לטענת המשתמש מקים לו זכות כלשהי כלפי החברה ו/או המחיל על החברה חבות כלפיו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש לא יהיה רשאי להעלות כלפי החברה כל טענה ו/או לנקוט בכל הליך משפטי כנגד החברה ביחס לקיום התחייבויותיה של החברה כלפי המשתמש, לרבות טענות ו/או תביעות במישור החוזי ו/או אשר מתייחסות לאחריות נזיקית או לרשלנות, לאחר חלוף תקופה בת 12 חודשים קלנדאריים ממועד קיום/הפרת ההתחייבות הרלוונטית, אשר ביחס אליה הועלתה טענה כאמור.

שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום ו/או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת הוראות הדין על-ידו בקשר עם החברה ו/או האתר ו/או בשל התגוננות החברה ו/או מי מטעמה בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, וזאת בקשר עם מעשיו/מחדליו של המשתמש כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את מלוא סכומי הנזק הישירים והעקיפים הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, וזאת מיד עם הידרשו לכך בכתב ע"י החברה.

קישורים לאתרים אחרים ומאתרים אחרים

 1. ככל שהאתר מכיל ו/או יכיל בתוכו קישורים (hyperlinks) אל מקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, אשר אינם חלק מהאתר ("האתרים האחרים"), תחולנה ביחס לאתרים האחרים ההוראות המפורטות להלן.
 2. כעיקרון, החברה אינה קשורה בקשרים משפטיים עם האתרים האחרים. החברה אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים האחרים, אף אם קיימת הפניה אליהם באתר. החברה אינה בודקת ואינה מבקרת את התכנים של האתרים האחרים או את אמינות המידע המוצג בהם. אין בהכללת הפנייה לאתרים האחרים משום הסכמה, מפורשת או משתמעת, מאת החברה לתכנים המפורטים באתרים הללו, והחברה אינה מציגה כל מצג ואינה נושאת בכל אחריות לתכנים של אותם אתרים, לחוקיותם, למוסריותם, לאמינותם או לעדכניותם. אין בהכללת ההפניות לאתרים האחרים משום המלצה, אישור, עידוד או העדפה מאת החברה לאתרים האחרים ולכל מידע המוצג בהם.
 3. החברה שומרת על זכותה לשנות, להוסיף ולהסיר קישורים לאתרים אחרים, מעת לעת, וכן להימנע מהכללת קישורים לאתרים אחרים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
 4. הואיל והמידע המצוי באתרים האחרים הנו באחריותם הבלעדית של בעלי או מפעילי האתרים הללו, החברה לא תישא בכל אחריות לכל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר עלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים האחרים או במידע המצוי בהם. בכל מקרה, השימוש או הגלישה באתרים האחרים הנם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

פרסום ותכנים של צדדים שלישיים; פרסום ותכנים של המשתמשים

 1. ככל שהאתר מכיל ו/או יכיל תכנים או מידע אשר שייכים לצדדים שלישיים (הצדדים השלישיים ייקראו בפרק זה: "צדדים שלישיים") או יאפשר נגישות לתכנים כאלו באמצעות האתר, החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים הללו, לרבות לעניין הנכונות שלהם, העדכניות שלהם, השלמות שלהם וההשלכות הנובעות מהשימוש בהם, וזאת בין השאר הואיל ומדובר בתכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם שייכות לצדדים שלישיים. למען הסר ספק, האמור לעיל יחול ביחס לכל צד שלישי אשר יחזיק בזכויות הקניין הרוחני ביחס לתכנים הרלוונטיים אשר יועלו לאתר על ידו, ובכלל זאת גם צדדים שלישיים אשר החברה תשכור את שירותיהם לטובת מתן שירותים בקשר עם האתר, ולא יראו בהעלאת תכנים של צדדים שלישיים כאמור לאתר משום קבלת אחריות ישירה או עקיפה של החברה ביחס לאותם גורמים ו/או ביחס לתכנים אשר יפורסמו על ידם.
 2. האתר עשוי להכיל מידע מסחרי של צדדים שלישיים ("המפרסמים"), כגון פרסומות ומודעות מכירה של מוצרים ושירותים, אשר נמסרים על-ידי אותם צדדים שלישיים. כל פרסום (ישיר או עקיף) באתר ו/או ביצוע פעילות מסחרית תוך עשיית שימוש (ישיר או עקיף) באתר הנם אך ורק בכפוף לביצוע התקשרות מתאימה עם הנהלת האתר וקבלת היתר בכתב ומראש מהנהלת האתר לביצוע הפרסום/הפעילות כאמור. מודגש, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של מבצע/מארגן הפרסום/הפעילות האמורים לכל נזק אשר ייגרם למי ממשתמשי האתר בשל מעשיו ו/או מחדליו של אותו גורם, לרבות כאלו אשר נעשו, במלואם או בחלקם, תוך שימוש באתר כפלטפורמה שיווקית/פרסומית. למען הסר ספק מודגש במיוחד, כי החברה לא תישא בכל אחריות לפעילויות ו/או מעשים אשר בוצעו על-ידי צדדים שלישיים תוך שימוש באתר (דוגמת שימוש בנתונים שחשפו משתמשים באתר; ארגון, באמצעות האתר, של מפגשים ו/או פעילויות שלא במסגרת האתר וכיוצא באלו).
 3. ככל שמופיעים פרסומים באתר, החברה אינה בודקת את תוכנם של הפרסומים הללו, מהימנותם, אמינותם או עדכניותם, והחברה אף אינה בודקת את התנאים או התוכן של מבצעים המוצעים על-ידי המפרסמים, כגון מבצעי קידום מכירות, מבצעי סוף עונה, קופונים וכיוצא באלו. אין בהכללת הפרסומים הללו באתר משום המלצה של החברה לרכוש את המוצרים או השירותים נשוא הפרסומים. כל האחריות ביחס לתוכן של הפרסומים הללו וביחס לכל התקשרות בין המשתמש לבין המפרסמים, חלה על המפרסמים בלבד, והחברה אינה נושאת בכל אחריות או מחויבות בנוגע לכך. כל עסקה שתיכרת בין המפרסמים לבין המשתמשים תבוצע ישירות בין המפרסמים למשתמשים ללא כל מעורבות של החברה, אשר לא תהיה צד לאותן עסקאות ולא תישא בכל אחריות ביחס אליהן.

מדיניות הפרטיות של החברה

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף סוגים שונים של מידע ביחס למשתמשים באתר. מדובר באיסוף סטטיסטי בלבד אשר אינו מאפשר חשיפה או שיוך של מידע אישי ביחס למשתמשים ואשר נועד, בין היתר, ליצירת קשר עם המשתמש, לשיפור השירותים הניתנים למשתמש באמצעות האתר, להתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיים של המשתמש ולביצוע ניתוחים סטטיסטיים של החברה.
 2. בנוסף לכך, שומרת החברה מידע ונתונים אישיים אשר נמסרים לחברה על-ידי המשתמשים ("הפרטים האישיים"). המידע הזה משמש את החברה למטרות המפורטות להלן: (א) לשם שמירת קשר עם המשתמשים, (ב) לשם הספקת המוצרים/שירותים לרוכשי המוצרים/שירותים דרך האתר, (ג) למטרות שיווק וקידום מכירות, (ד) למטרות דיוור ישיר (בכפוף לאמור להלן), (ה) לטובת ביצוע בדיקות פנימיות, לרבות בדיקות של תלונות לקוחות, (ו) לצרכים סטטיסטיים.
 3. בכפוף להוראות כל דין, המשתמש מתיר לחברה לשמור נתונים אישיים הנוגעים אליו אשר מצויים בידי החברה ולהכלילם במאגר/י מידע (כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) שברשותה ו/או אשר החברה תיצור בעתיד, וזאת על אף שמובהר לו במפורש כי לא חלה עליו כל חובה למסור את הנתונים לשימוש החברה כאמור, ובלבד שהנתונים האישיים הללו ישמשו את החברה אך ורק למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות, אלא אם כן המשתמש יאשר במפורש שימושים נוספים.
 4. על-מנת לקבל חלק מהשירותים המוצעים באתר יש לבצע הרשמה, במסגרתה תידרש מסירה של מידע אישי (דוגמת שם, כתובת ודרכי התקשרות) ("נתוני ההרשמה"). נתוני ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר. המשתמש אינו מחויב למסור את נתוני ההרשמה, אולם בלעדיהם לא יוכל להשתמש בשירותים האמורים. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים בלבד. ככל שקיימת אפשרות לבצע רישום לאתר באמצעות שם משתמש וסיסמא, מתחייב המשתמש לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמה, אשר ישמשו אותו בין השאר לצורך הזדהות ולצורך ביצוע פעולות באתר, על מנת למנוע שימוש לרעה בהם. מומלץ להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה.
 5. החברה לא תמסור או תעביר את הפרטים האישיים לצדדים שלישיים, למעט כמפורט להלן: (א) ככל שהחברה תידרש על-ידי כל רשות מוסמכת (לרבות רשות משפטית או ציבורית), בישראל או מחוצה לה, לגלות פרטים אישיים בנוגע למי מהמשתמשים, (ב) ככל שתהיה לחברה סיבה סבירה להאמין כי גילוים של פרטים כאלה או אחרים נדרש בהתאם להוראות כל דין ו/או בהתאם לסטנדרטים משפטיים מקובלים ו/או על מנת למנוע נזק למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם, (ג) לשם מימוש זכויותיה של החברה כלפי המשתמש ו/או אכיפת תנאי השימוש, (ד) לרוכש של החברה ו/או לגורם אליו תתמזג החברה ו/או אשר ימוזג לתוך החברה, ובלבד שאותו גורם יתחייב לשמור על פרטיות המידע בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, (ה) לעובדים, יועצים וספקי שירותים של החברה, ככל שהדבר דרוש לשם הספקת המוצרים למשתמשים ו/או ביצוע פעולות אחרות בשם החברה ו/או מטעמה, (ו) לגורמים שיבצעו פעולות שיווק בעבור החברה, ובלבד שאותם גורמים יתחייבו לשמור על פרטיות המידע בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, (ז) לחברות האשראי ולחברות המספקות אמצעי תשלום המאפשרים ביצוע רכישות באמצעות האתר. בנוסף לאמור לעיל, ככל שהמשתמש יעשה באתר שימוש אשר נטען ביחס אליו כי הוא פוגע בצד שלישי ו/או מפר זכויות צד שלישי ו/או את הוראות הדין, אזי תהיה החברה רשאית לגלות את פרטיו האישיים של המשתמש ככל שהדבר יידרש על-ידי רשויות החוק ו/או הגורם אשר לטענתו נפגע מהפעולות שבוצעו על-ידי המשתמש (ו/או לבצע כל פעולה אחרת אשר ביצועה יידרש על ידי רשות מוסמכת).
 6. ככל שהמשתמש אישר זאת במסגרת ההרשמה לאתר ו/או הזמנת מוצרים באמצעות האתר, המשתמש יצורף לרשימת הדיוור של החברה אשר תשמש את החברה לטובת משלוח חומר שיווקי ו/או מידע על מוצרים ומבצעים ו/או מידע אחר בנוגע לחברה. משתמש אשר אישר את צירופו לרשימת הדיוור של החברה מאשר לחברה לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות עמו לצורכי דיוור ישיר, ובכלל זה על מנת לשלוח לו, באמצעות דואר אלקטרוני (e-mail), מסרונים לטלפון הנייד (sms ו/או הודעות WhatsApp) או בכל אופן אחר, מסרים הנוגעים למוצרים ו/או שירותים נוספים אשר מסופקים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים הקשורים עמה בקשרים מסחריים או אחרים, ובלבד שבכל מסר שתשלח החברה (ככל שתשלח) למשתמש, תינתן למשתמש אפשרות נוחה להודיע לחברה כי אינו מעוניין להמשיך ולקבל מסרים כאמור. משתמש אשר מבקש להיגרע מרשימת הדיוור של החברה, ישלח לחברה הודעה מתאימה, באמצעות דוא"ל: [email protected] ו/או באמצעות לינק שיצורף למסרים שיישלחו ללקוחות הכלולים ברשימת הדיוור, והחברה תסיר אותו מרשימת הדיוור בתוך 7 ימי עבודה מיום שתקבל החברה הוראה מן המשתמש לעשות כן.
 7. החברה נוקטת באמצעי אבטחה מקובלים על-מנת לשמור על פרטיות המשתמשים באתר ועל סודיות המידע האישי של אותם משתמשים. החברה נוקטת באמצעי אבטחה כמקובל בתחום בו פועלת החברה, אולם החברה אינה יכולה להבטיח באופן מוחלט שלא תבוצע חדירה למאגרי המידע שלה או שלא תבוצע חשיפה של פרטי המשתמשים. למשתמש לא תעמוד כל זכות ו/או טענה כלפי החברה במקרה של חשיפת פרטיו האישיים על-ידי גורם שיבצע פעולות לא חוקיות של חדירה למערכות הממוחשבות של החברה. כמו כן, למשתמש לא תעמוד כל זכות ו/או טענה כלפי החברה במקרה שבו תבוצע חשיפה של פרטיו האישיים בנסיבות של כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטת החברה.
 8. המידע המועלה לאתר (או חלקו) עשוי להיחשף מעת לעת לעובדי החברה ו/או לגורמים אשר מספקים לה שירותים, וזאת לטובת תחזוקת האתר, שיפורו, הצעת שירותים שונים למשתמשים בו וכיוצא באלו. החברה נוקטת מאמצים על מנת למנוע שימוש לרעה במידע שמעלים המשתמשים לאתר, אולם אין ביכולתה להבטיח כי הגורמים האמורים לא יעשו שימוש (לרבות שימוש לרעה) במידע הנוגע למשתמשים, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה ו/או הקשור בה. 
 9. משתמש המבקר באתר מבלי להירשם, המידע שייאסף ביחס אליו יהיה בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. משתמש אשר נרשם באתר, לחברה תעמוד הזכות לאסוף בעת גלישתו באתר מידע אודות הרגלי הגלישה שלו, מידע או פרסומות שקרא, העמודים שצפה בהם, ההצעות שעניינו אותו וכל מידע אחר. החברה שומרת את המידע שייאסף במאגריה, ותהיה רשאית להשתמש בו לצרכיה, בכפוף למדיניות הפרטיות. בתוך כך מוסכם, כי בעת השימוש באתר ייאסף בין השאר מידע אודות הדפים בהם צפה המשתמש, השירותים שהוצגו בפניו, המודעות שבהן צפה, התכנים שעניינו אותו, אינטראקציות עם משתמשים אחרים, נתונים הנוגעים למכשיר אשר באמצעותו בוצעה הגלישה, משך זמן שהייתו באתר והפעולות שביצע בו או באתרים/יישומים אחרים אליהם הגיע באמצעות האתר.
 10. חל איסור מוחלט להעתיק, לאסוף או להוריד מהאתר פרטים או מידע ביחס למשתמשים באתר, לעשות כל שימוש במידע כאמור או להעבירו לצדדים שלישיים (בתמורה או שלא בתמורה).
 11. האתר עשוי להשתמש ב"עוגיות" (Cookies), כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש וכדי לסייע בתפעולו. "עוגיות"/Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, אזורים באתר ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות על מנת שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 12. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים נתונים הנוגעים למשתמש ואשר נאספו באמצעות ה-Cookies, למעט כאמור במדיניות הפרטיות, אלא באישורו של המשתמש. אם המשתמש אינו מעוניין לקבל Cookies, הוא יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך עליו להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. על המשתמש לזכור, עם זאת, שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, יכול המשתמש למחוק את ה-Cookies במחשב בכל רגע. הואיל ו- Cookiesמונעות לעתים מהמשתמש את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות והן יכולות להחזיק גם מידע אחר בדבר העדפותיו, לא מומלץ למחוק אותן בטרם המשתמש משוכנע שרשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.
 13. החברה תשמור במאגרי המידע שלה את הפרטים האישיים של כל משתמש שמסר את פרטיו לחברה, לתקופה שלא תעלה על __ ימים ממועד מסירתם לחברה. לאחר חלוף תקופה זאת, או טרם לכך בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, תמחק החברה את הפרטים האישיים של המשתמש או תבצע אנונימיזציה (anonymization) של המידע באופן שלא יאפשר זיהוי של המשתמש. בנוסף לאמור לעיל, החברה מתחייבת להסיר ממאגרי המידע שלה את הפרטים האישיים של כל משתמש, וזאת בתוך 30 יום ממועד קבלת בקשת מחיקה בכתב מאת המשתמש. בקשה למחיקת פרטים אישיים של המשתמש יש לשלוח באמצעות משלוח מכתב לכתובת: המרכז לרפואהת הרמב"ם, קניון אסף סנטר, קומה 1 – המרכז הרפואי שמיר, באר יעקב. ו/או באמצעות דוא"ל: [email protected] . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה מתחייבת לשמור על אבטחת המידע האישי של המשתמשים אשר יישמר במאגרי המידע של החברה, בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות, ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981  ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017.


קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני והזכויות אשר דומות במהותן לזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני (ביחד: "זכויות הקניין הרוחני") באתר, במידע, בתכנים הכלולים בו וכיו"ב, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) טקסט, איורים, אלמנטים גרפיים, צליל, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, שייכות באופן בלעדי לחברה או לצדדים שלישיים שהקנו לחברה את הזכות לפרסמם באתר, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינות מסוימות (ובכללן ישראל) ואמנות בינלאומיות. 
 2. למעט אם הדבר הותר במפורש ובכתב, חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רישיון, למכור, להשכיר או לאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו ו/או שניתן לדלות באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צדדים שלישיים, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת רשות מפורשת לכך מאת החברה, מראש ובכתב.
 3. המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש, להעתיק או לנקוט בכל פעולה אחרת ביחס לסימני המסחר המופיעים באתר, לרבות סימני המסחר של החברה או של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להציג את עמודי האתר, או אילו מהם, בעיצוב גרפי או בממשק השונים מאלו המוצגים באתר, אלא אם החברה אישרה זאת, מראש ובכתב. אין לראות בהצגת או הכללת מידע או תכנים באתר או באתרים אחרים אשר האתר מכיל קישורים אליהם כהקניה למשתמש של זכויות כלשהן באותם מידע או תכנים, לרבות זכויות קניין רוחני, רישיון או מתן כל רשות או זכות אחרת למשתמש. אין להציג תכנים מהאתר באמצעות טכנולוגיית מסגור (framing) או כל טכנולוגיה אחרת אשר באמצעותה מוצגים למשתמש באופן משולב תוכן מהאתר ומאתרים אחרים.
 4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בעת ציטוט או הפניה למאמרים המופיעים באתר או לחלקם יש לציין במקום ברור כי המאמר נכתב ע"י ד"ר גיל יוסף שחר (M.D), ראש המרכז לרפואת הרמב"ם, ולהוסיף קישור מלא למאמר באתר.

המחאת זכויות

 1. החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובלבד שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש כאמור בתקנון זה.
 2. המשתמש אינו רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו אל מול החברה לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש וכל עניין בנוגע לאתר וליחסים בין המשתמש והחברה הנו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין האתר, השימוש בו וכל עניין בנוגע אליו נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו, והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ.

שונות

תנאי שימוש אלו, יחד עם התנאים המפורטים בחלקים אחרים של האתר, ממצים את מכלול ההוראות שתחולנה לעניין השימוש באתר. שום התנהגות על-ידי החברה לא תיחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על-פי תנאי שימוש אלו ו/או כוויתור או הסכמה מצדה לאיזו הפרה או אי-קיום של תנאי מתנאי השימוש, או כשינוי, ביטול או תוספת על תנאי כלשהו אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב. ככל שייקבע על-ידי בית-משפט ו/או כל גורם מוסמך אחר כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אינה תקפה ו/או נוגדת כל דין, לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות תנאי השימוש. החברה לא תיחשב כמי שהפרה את הוראות תנאי שימוש אלו היה והיא תתעכב ו/או תימנע מביצוע פעולה כלשהי כתוצאה מנסיבות של כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטתה. הודעות  שתשלח החברה למשתמש בקשר עם השימוש באתר תישלחנה לכתובות שיזין המשתמש במהלך הרישום לאתר ו/או לכל כתובת אחרת שיעדכן המשתמש באמצעות האתר. החברה תהיה רשאית לשלוח כל הודעה באמצעות דואר רגיל או דואר אלקטרוני, ויראו כל הודעה שתשלח כאמור כאילו התקבלה אצל המשתמש בתוך 72 שעות ממועד משלוח ההודעה אם נשלחה בדואר רגיל, ואם נשלחה בדואר אלקטרוני – ביום בו נשלחה.

12/03/23 21:00

היום הפתוח! היום הפתוח! היום הפתוח!

בלימודי רפואה תזונתית עם ד"ר גיל יוסף שחר (M.D)